Exhibition

Tà ¬m 's Seà ²l-mara | Time & Tide

14 May 2011 – 25 Jun 2011

Event times

10am - 8pm daily

Cost of entry

free

An Lanntair Arts Centre

Isle Of Lewis, United Kingdom

Address

Save Event: Tà ¬m 's Seà ²l-mara | Time & Tide

I've seen this

People who have saved this event:

close

By Marcus Vergette

About

(English follows) Suidheachadh-ealain maireannach de 12 clag timcheall Bhreatainn a tha gan seirm leis a' mhuir aig là Â n-mhara. Am Prà ²iseact: gus suidheachadh-ealain maireannach de Chluig Tà ¬m 's Seà ²l-mara a chruthachadh aig à Â itean là Â n-mhara air feadh oirthir na dà ¹thcha. Tha an clag a chruthaich mi (a sheirmeas fuinn diofraichte le aon bhualadh) ga sheirm le gluasad nan tonn agus e a' cruthachadh pà Â taran caochlaideach sochair ceà ²lmhor. Fhad 's a tha bualadh blà Â thachadh na cruinne ag à Â rdachadh bidh an clag a' seirm nas trice agus bidh fuaim a' chluig ag atharrachadh cuide ri à Â rdachadh à ¬re na mara. Chaidh an ciad chlag a chur air chois anns an Iuchar 2009 aig Appledore ann an Devon: an darna fear aig Bosta ann am Beà Â rnaraigh san à 'gmhios 2010: an treas aig Trinity Buoy Wharf ann an Lunnainn san t-Sultain 2010 agus thèid an ceathramh a chur air dà ²igh ann an Aberdyfi, sa Chuimrigh ann an 2011. Tha dà Â  à Â ite eile ga leasachadh an-drà Â sta, Orford Ness agus Middlesborough. A permanent installation of 12 bells around the U.K. rung by the sea at high tide. The project: to make a permanent installation of Time and Tide Bells at the high tide mark at a number of diverse sites around the country, from urban centres to open stretches of coastline. Played by the movement of the waves, this bell which I have designed (which plays different notes from a single strike) creates a varying, gentle, musical pattern. As the effect of global warming increases, the periods of bell strikes will become more and more frequent, and as the bell becomes submerged in the rising water the pitch will vary. The first bell was installed in July 2009 at Appledore, Devon: the second on Bosta beach Gt. Bernera, Outer Hebrides in June 2010: the third at Trinity Buoy Wharf, London in September 2010. The fourth to be installed in Aberdyfi, Wales 2011, with Orford Ness and Middlesbrough under development. Gun mhà ¹thadh gun truas - Without change, without pity A' sluaisreadh gaineamh na trà Â ghad - Breaking on the sand of the beach An à Â taireachd bhuan - The ceaseless surge Cluinn fuaim na h-à Â tairreachd à Â rd. - Listen to the high surge of the sea Mo leabaidh dean suas - Make my resting place be Ri fuaim na h-à Â taireachd à Â rd. - By the sound of the surge of the sea

Art form Toggle

Conversation

Have you been to this event? What do you think? Join the discussion here!
Remember, you can include links to your instagram pictures and to videos.