Exhibition

ORBIT

1 Jul 2017 – 8 Jul 2017

Regular opening hours

Monday
Closed
Tuesday
10:00 – 18:00
Wednesday
10:00 – 18:00
Thursday
10:00 – 18:00
Friday
10:00 – 18:00
Saturday
10:00 – 18:00
Sunday
10:00 – 18:00

Cost of entry

FREE

ArcadeCampfa

Cardiff, United Kingdom

Address

Save Event: ORBIT

I've seen this

People who have saved this event:

close

My work explores our preconceptions of the material world by manipulating everyday objects, sometimes with unexpected outcomes. The recurrent theme is one of transformation, re-presenting the familiar in ways which make us take a second look at what’s around us.

About

Simon Fenoulhet: Orbit
Weds 21.6.17 – sat 8.7.17
Weds – Sat, 12:30 – 5:30
Drinks: weds 21.6.17, 6 – 8pm

By making light an integral part of each piece, the works become autonomous objects that can take on new meanings, subverting their original function in an elevation of the ordinary

The work in this exhibition has light as both the subject and the medium, giving us three different ways to think about where light comes from, how it’s projected and transmitted.

Counting in Colour is a series of long light boxes piece that sit on the floor to make a continuous row of illuminated coloured lines formed by many hundreds of plastic and wooden cocktail sticks. The opaque sticks in between the colours separate the colours and allow us to see each one distinctly as if they are part of a linear colour code to be read my machine.

Solar Transit is a video of the Sun as it crosses the sky, entering the frame and exiting over a period of nine minutes. Observing the Sun is difficult and requires special equipment, but doing so reveals a volatile body that holds us in orbit and provides us with our light as we hurtle through space. As the Sun crosses the sky, it reveals the speed of the earth’s rotation during the day.

Orbit explores projected light with a motorised magnifying glass and a light source which casts patterns around the room. The lens gathers the light and focuses it onto the wall, briefly picking up the detail of the torch’s bulb and reflector until the light is spread around the edges of the space only to come full circle again in a repeating pattern of light and shadow.

These works continue my exploration of light as a medium through which we see the material world as well as a more recent interest in natural light in all its variations. I’m currently interested in atmospheric optics, where optical effects are caused by particles, water or ice in the atmosphere. Some of these effects are well known such as rainbows and mirages while others such as noctilucent clouds and solar halos are less well known.

////

Simon Fenoulhet: Orbit
Mer 21.6.17 – Sad 8.7.17
Mer – Sad, 12:30 – 5:30
Diodydd: Mer 21.6.17, 6 – 8yh

Mae fy ngwaith yn archwilio rhagdybiau o'r byd materol gan drin deunydd dydd i ddydd, weithiau gyda chanlyniadau annisgwyl. Mae'r thema dychweliadol yn un o drawsnewidiad, yn cynyrchioli y cydnabyddys mewn ffyrdd sy'n gwneud i ni ail-edrych ar beth sydd o'n cwmpas. Gan wneud golau yn rhan annatod o bob darn, mae'r gwaith yn dod yn wrthrychau ymreolus sy'n gallu cymryd ystyron newydd gan ddymchwel eu gweithrediad gwreiddiol.

Mae'r gwaith yn yr arddangosfa yn cynnwys golau fel cyfrwng a thema, gan rhoi tri ffordd wahanol i feddwl am ble mae golau yn deillio, sut mae'n taflunio a throsgwyddo.

Mae Counting in Clolour yn gyfres o flychau golau hir sy'n eistedd ar y llawr gan greu rhes parhaol o linellau lliw wedi' ffurfio gan canoedd o 'cocktail sticks' pren a phlastig. Mae'r ffyn afloyw rhwng y lliwiau yn gwahanu'r lliwiau ac yn ein galluogi i weld pob unyn eglur fel petaen yn rhan o gôd lliwiau yn cael ei ddarllen gan beiriant.

Fideo o'r haul fel mae'n croesi'r awyr yw Solar Transit, yn dod i mewn i'r ffram ac yn ymadael dros gyfnod o naw munud. Mae gwylio'r haul yn beth anodd ac yn mynnu offer arbennig, ond mae gwneud yn datgelu corff tanllyd sy'n ein dal yn orbit ac yn darparu golau tra rydym yn hyrddio drwy'r gofod. Fel mae'r haul yn croesi'r awyr, mae'n datgelu cyflymdra cylchdro y ddaear yn ystod y dydd.

Mae Orbit yn archwilio golau wedi ei daflu gyda peiriant chwyddwydr a ffynhonnell golau sy'n taflu patrymau o gwmpas y 'stafell. Mae'r lens yn casglu golau ac yn ei ffocysu ar y wal, gan bigo fyny manylion bylb ac adlweyrchydd y tors tan mae'r golau yn cael ei wasgaru o amgylch min y gofod, i wneud cylch lawn eto gan greu patrwm o olau a chysgod, gan ailadrodd.

Mae'r gwaith yn parhau fy archwiliad o olau fel cyfrwng trwy sut rydym yn gweld y byd materol yn o gystal a diddordeb mwy diweddar mewn amrywiadau o olau naturiol. Ar hyn o bryd mae gen i ddiddordeb mewn optigau atmosfferaidd, ble mae effeithiau optegol yn cael ei achosi gan ronynnau, dwr neu rhew yn yr atmosffer. Mae rhai o'r effeithiau yn wybodus i ni fel enfysau a rhitholygfeydd tra mae eraill fel cymylau 'noctilucent' a lleugylchau solar yn llai adnobyddus.

What to expect? Toggle

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.