Conference

Held Space Artists' Assembly for Black and Non-Black Artists of Colour

28 Aug 2020 – 30 Oct 2020

Special hours

28-Aug-2020
14:30 – 15:30
25-Sep-2020
14:30 – 15:30
30-Oct-2020
14:30 – 15:30

Timezone: Europe/London

Save Event: Held Space Artists' Assembly for Black and Non-Black Artists of Colour2

I've seen this

People who have saved this event:

close

Online

Hosted by: Artes Mundi

A Zoom link will be sent out on the morning of each assembly via email (through Eventbrite)

We invite all Wales-based Black and non-black Artists’ of Colour to attend the Artes Mundi held space Artists' Assembly, connect and add to conversations about the future of the arts sector.

About

SIGN UP VIA EVENTBRITE

DATES:

  • Friday 28 August at 2:30pm 
  • Friday 25 September at 2:30pm 
  • Friday October 30 at 2:30pm

In May 2020, Artes Mundi began our first Artists’ Assembly as a way to create opportunities for all Wales-based artists to hold informal conversations sharing their experiences, practices and situations. Our intention was that through these, we might begin to imagine and shape our collective futures together.

Following an initial four Assemblies, we identified a need to create Held-Space Assemblies for Black Artists and non-black Artists’ of Colour, as dedicated safe spaces where experiences of the sector at this moment of time could be shared and held with respect. These will be facilitated by Umulkhayr Mohamed (Artist, curator and producer) and Sadia Pineda Hameed (Marketing & Communications Officer, Artes Mundi and artist).

We invite all Wales-based Black and non-black Artists’ of Colour to attend, connect and add to conversations about the future of the arts sector.

The Assembly will involve multiple opportunities to ask questions of, and have further conversations with, the wider team at Artes Mundi.

We respond and listen to all voices and commit to ensuring our practices no longer allow room for systemic inequalities.

The events will be held in English.

Discussions will be hosted on Zoom. If you are unable to access these Assemblies or require support in order to attend, please email us at info@artesmundi.org.

In order to ensure artists are able to attend and contribute, here are some examples of the support we can offer: live captioning, BSL interpretation and simultaneous translation into other languages, support toward childcare costs or support with WiFi costs.

If you can’t join us, feel free to submit thoughts, comments and questions to info@artesmundi.org

Further information about future Artists’ Assemblies that are not Held-Spaces for Black Artists and non-black Artists of Colour will be announced shortly. In the meantime, we welcome conversations, critiques and questions from all Welsh and Wales-based artists. Please get in touch with us on info@artesmundi.org and we will ensure that you are responded to as soon as possible.

--

DYDDIADAU:

  • Dydd Gwener 28 Awst am 2:30yp
  • Dydd Gwener 25 Medi am 2:30yp
  • Dydd Gwener 30 Hydref am 2:30yp

Ym mis Mai 2020, dechreuodd Artes Mundi ein Cynulliad Artistiaid cyntaf fel ffordd o greu cyfleoedd i bob artist sy’n byw yng Nghymru i gynnal sgyrsiau anffurfiol er mwyn rhannu eu profiadau, dulliau gwaith a sefyllfaoedd. Ein bwriad oedd, drwy’r rhain, y gallen ni ddechrau dychmygu a llunio ein dyfodol ar y cyd.

Yn dilyn pedwar Cynulliad cychwynnol, gwelwyd angen creu Cynulliadau Gwarchodedig i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu fel gofodau penodedig a warchodir lle gellid rhannu profiadau’r sector ar yr adeg hon a’u dal gyda pharch. Hwylusir y rhan gan Umulkhayr Mohamed (artist, curadur a chynhyrchydd) a Sadia Pineda Hameed (Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Artes Mundi ac artist).

Gwahoddwn bob artist du a chroenliw sydd heb fod yn ddu sy’n byw yng Nghymru i fynychu’r Cynulliad, cysylltu ac ychwanegu at sgyrsiau am ddyfodol sector y celfyddydau.

Bydd y Cynulliad yn cynnig llawer o gyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r tîm ehangach yn Artes Mundi a chael sgyrsiau pellach â nhw.

Rydym yn ymateb i ac yn gwrando ar bob llais gan ymrwymo i sicrhau nad yw’n gwaith bellach yn caniatáu lle i anghydraddoldebau systemig.

Cynhelir y digwyddiad yn y Saesneg.

Cynhelir trafodaethau ar Zoom. Os ydych yn methu cael mynediad i’r Cynulliadau hyn neu angen cymorth i’w mynychu, e-bostiwch ni ar info@artesmundi.org.

Er mwyn sicrhau y gall artistiaid fynychu a chyfrannu i’r Cynulliad, dyma rai enghreifftiau o’r cymorth y gallwn ei gynnig: sgrindeitlo byw, dehongli BSL a chyfieithu ar y pryd i ieithoedd eraill a chymorth tuag at gostau gofal plant neu gostau WiFi.

Os ydych yn methu ymuno â ni, croeso i chi gysylltu gyda’ch meddyliau, sylwadau a chwestiynau ar info@artesmundi.org

Cyhoeddir gwybodaeth bellach cyn bo hir am Gynulliadau Artistiaid yn y dyfodol nad ydynt yn ofodau a warchodir i artistiaid duon ac artistiaid croenliw sydd heb fod yn ddu. Yn y cyfamser, croesawn sgyrsiau, beirniadaethau a chwestiynau gan bob artist o Gymru ac sy’n byw yng Nghymru. Cysylltwch â ni ar info@artesmundi.org a byddwn yn sicrhau y cewch chi ymateb cyn gynted ag y bo modd.

What to expect? Toggle

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.