Exhibition

Gnà ¹is : Face - Muchadh MacLeà ²id

5 Jul 2010 – 21 Aug 2010

Event times

From 10am - 8pm, Mon - Sat

Cost of entry

free

Save Event: Gnà ¹is : Face - Muchadh MacLeà ²id

I've seen this

People who have saved this event:

close

An Lanntair 25th Anniversary Exhibition

About

Taisbeanadh sà ²nraichte a chomharraicheas 25 bliadhna aig an Lanntair. B' e In and Around the Palace — sealladh dà ²rainneach air daoine gun dachaigh timcheall air a' Grassmarket an Dà ¹n à Ë†ideann - an ciad taisbeanadh a bh' anns an Lanntair sa Mhà Â rt 1985. Bhon uair sin tha Murchadh MacLeà ²id a chaidh a thogail an Siabost air duais UK Press Photographer of the Year a choisinn agus tha na deilbh aige air a bhith rim faicinn gu bitheanta ann am pà Â ipearan-naidheachd mar the Guardian agus the Observer. à€s dèidh 25 bliadhna tha am portfolio aige loma là Â n dhealbh-camara de dhaoine ainmeil, rionnagan TBh agus luchd-poileataics mar Bill Clinton, Roy Keane, Ricky Gervais, Tilda Swinton agus Michael Schumacher. A bharrachd air a sin, the e air iomadh dealbh a tha a' comharrachadh thachartasan poileataigeach agus tachartasan san à Â rainneachd bhon ghalar roilleach gu staing an ionmhais a thogail thar nam bliadhnaichean. Rugadh 's thogadh Murchadh an Siabost air taobh siar Leà ²dhais. Chaidh e gu Sgoil Shiaboist mus deach e gu Dà ¹n à Ë†ideann far an d'rinn e cà ¹rsa ann an obair dhealbh-camara aig Colaiste Napier. Airson an tuilleadh fiosrachaidh ma dheidhinn thoir sà ¹il air www.murdophoto.com Tha sinn glè thaingeil do Chlà ²-Mà ²r Innse Gall, The Guardian, Comhairle Ealain na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar agus Ealain & Gnà ¬omhachas airson an taic leis an taisbeanadh seo. An Lanntair 25th Anniversary signature show. In March 1985 the inaugural show at An Lanntair was In and Around the Palace, a harrowing photographic essay on the homeless in Edinburgh's Grassmarket. Since then Shawbost-born Murdo Macleod has gone on to be a UK Press Photographer of the Year and for over a decade has featured regularly in the Guardian and the Observer newspapers. 25 years on, his portfolio includes striking, at times definitive portraits of luminaries, newsmakers and personalities including Bill Clinton, Roy Keane, Ricky Gervais, Tilda Swinton and Michael Schumacher as well as documentary images of major political and environmental events from Foot and Mouth to the recent financial crisis. Murdo was born and raised in Shawbost on the west coast of the Isle of Lewis. He went to Shawbost school and then on to Napier College in Edinburgh where he completed a course in photography. For more information about him check out www.murdophoto.com We are very grateful to Harris Tweed Hebrides, The Guardian, The Scottish Arts Council, Comhairle nan Eilean Siar and Arts & Business for their generous support for this exhibition.

What to expect? Toggle

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.