Exhibition

Do Flowers Look At Bees? Anna Skrzypek, Agata Przyżycka, Mila Nowacka

14 Jun 2024 – 30 Jun 2024

Regular hours

Friday
16:00 – 18:00
Saturday
11:00 – 14:00
Sunday
11:00 – 14:00
Tuesday
16:00 – 18:00
Wednesday
16:00 – 18:00
Thursday
16:00 – 18:00

Free admission

Save Event: Do Flowers Look At Bees? Anna Skrzypek, Agata Przyżycka, Mila Nowacka

I've seen this

People who have saved this event:

close

diversity. This perception, theorized as intuition, is in all beings. Following it fosters creation; ignoring it destroys. In works by Agata Przyżycka, Anna Skrzypek, and Mil Nowacka, this intuition is evident.

About

en / ◆ #exhibition DO FLOWERS LOOK AT BEES?
◆ Artistsx: Anna Skrzypek, Agata Przyżycka, Mila Nowacka
◆ Opening: Friday 18:00-22:30, 14 June
◆ Dates: from 14 June until further notice, Tues-Fri. 16-19:00, sb 11-14:00
◆ Exhibition venue: 9 Chmielna Street, Warsaw
◆ Organiser: Heart Gallery Exhib.
◆ Tags: @ania_skrzypek @agata.kaja @milanowacka @serce.exhib
◆ If plants could talk, would we listen to the vastness of the noise - the impressions and experiences - of these small entities? It is not impossible and there must be truth in it, after all, in matter there is a process of perception that we cannot name, which translates into difference and adaptation to the surroundings, the found world. Not every species has kept up with these changes - humanity has accelerated all change, humanity has extrapolated 'greed' to a radical level, not allowing sufficient space and time required to adapt for Others beyond itself. This is why diversity is dying out. But if we listened to that other language with which matter communicates, those other words that make iron, salt, crystals, earthworms, moles accumulate in the earth; and above them grains, birds, leaves, clouds.... If we listened to what is revealed to us in the richness of small morphologies, changes.... Would that we understood ourselves and the world better.... or perhaps we would come to the same conclusions, that this language of the universe is intuition; that it is in every being, and that every process against it, destroys something in the universe, and every process in harmony with it can create something new? In the works of Agata Przyżycka, Anna Skrzypek, Mila Nowacka, one can sense this consensual intuition in organic shapes, vivid or opposing colours.... in tiny gestures, changes.

pl / ◆ #wystawa CZY KWIATY SPOGLĄDAJĄ NA PSZCZOŁY
◆ Artystyx: Anna Skrzypek, Agata Przyżycka, Mila Nowacka
◆ Wernisaż: piątek 19:00-22:30, 14 czerwca
◆ Daty: od 14 czerwca do odwołania, wt-pt. 16-19:00, sb 11-14:00
◆ Miejsce wystawy: ul. Chmielna 9, Warszawa
◆ Organizator: Galeria Serce Exhib.
◆ Tagi: @ania_skrzypek @agata.kaja @milanowacka @serce.exhib
◆ Gdyby rośliny mogły mówić, czy byśmy słuchali ogromu hałasu - wrażeń i przeżyć - tych małych bytów? Nie jest to niemożliwe i musi być w tym prawda, w końcu, w materii zachodzi proces percepcji, którego nie sposób nam nazwać, a który przekłada się na odmienność i przystosowanie do otoczenia, świata zastanego. Nie każde gatunki nadążają za tymi zmianiami - ludzkość przyspieszyła wszelką przemianę, ludzkość ekstrapolowała "zachłanności" do radykalnego poziomu, nie dając wystarczającego miejsca i czasu wymaganego do przystosowania się dla Innych poza sobą. Dlatego też różnorodność wymiera. Lecz gdybyśmy się wsłuchali w ten inny język, którym komunikuje się materia, te inne słowa, która czynią, że w ziemi kumuluje się żelazo, sól, kryształy, dżdżownice, krety; a nad nimi zboża, ptaki, liście, chmury... Gdybyśmy się wsłuchali w to, co nam się objawia w bogactwie małych morfologii, zmian... Czyżbyśmy lepiej zrozumieli samych siebie i świat... a może byśmy doszli do tych samych wniosków, że tym językiem uniwersum jest intuicja; że w każdym bycie ona tkwi, i że każdy proces przeciw niej, coś niszczy we wszechświecie, a każdy proces w zgodzie z nią może stwarzać coś nowego? W Pracach Agaty Przyżyckiej, Anny Skrzypek, Mila Nowackiej można wyczuć tę zgodną intuicję w organicznych kształtach, żywych lub przeciwstawnych kolorach... w malutkich gestach, zmianach.

What to expect? Toggle

Exhibiting artistsToggle

Anna Skrzypek

Mila Nowacka

Agata Przyżycka

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.