MY CHINESE FRIENDS | WORKS FROM 1992 TO 2014 

28. Jun - 9. Aug 14 / ended Alexander Ochs Galleries

free entry

Exhibition | Multi-disciplinary |


View event on a mapCHEN GUANGWU | CHEN LINGYANG | FANG LIJUN | LIU WENTAO | LU SHENGZHONG | MIAO XIAOCHUN | QING QING | QIU SHIHUA | RONG RONG | TAN PING | WANG SHUGANG | WANG YIN | XIONG WENYUN | XU BING | XU SHUN | YANG SHAOBIN | YIN XIUZHEN | ZHAO ZHAO | ZHANG HUAN | ZHU JINSHI | ZUOXIAO ZUZHOU + AI WEIWEI + MAURICE WEISS


User opinions

Be the the first leave an opinion